Βιβλιογραφική Επισκόπηση

Βιβλιογραφική επισκόπηση σε σχέση με:

•  Την επαγγελματική και εκπαιδευτική ένταξη των NEETs

•  Την επαγγελματική και και εκπαιδευτική ένταξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας

•  Την επαγγελματική και εκπαιδευτική ένταξη των NEETs με προβλήματα ψυχικής υγείας

Επιστημονική βιβλιοθήκη

1. Employment assistance for people with mental illness.

Review >>

nanopdf.com

 

2. European Union’s Lifelong Learning Policy  and the EMILIA Mental Health Project: Including the Excluded.

Review >>

web.p.ebscohost.com

 

3. Helping people with severe mental illness to obtain work: systematic review.

Review >>

www.researchgate.net

 

4.International employment schemes for people with mental health problems.

Review >>

www.cambridge.org

 

5. Service users’ perceptions of the effective ingredients in supported employment.

Review >>

www.researchgate.net

 

6. Support Needs of People with Mental Illness in Vocational Rehabilitation Programs -The Role of the Social Network.

 Review >>

 

7. Supported Employment Outcomes of a Randomized Controlled Trial of ACT and Clubhouse Models.

Review >>

www.researchgate.net

 

8. The Importance of Vocation in Recovery for Young People with Psychiatric Disabilities.

Review >>

journals.sagepub.com

 

9. Work, employment and psychiatric disability.

Review >>

www.researchgate.net

 

10. Working Towards Recovery:  The Role of Employment in Recovery From Serious Mental Health Problems: A Qualitative Meta-synthesis.

Review >>

www.researchgate.net

 

11. The socio-occupational integration of people with psychological disorders. Construction of a service network.

Review >>

isfoloa.isfol.it

 

12. The psychodynamic median group for the socio-labour inclusion of patients with severe mental illness.

Review >>

www.researchgate.net

 

13. Getting people with disabilities to work: The case of the Province of Bolzano.

Review >>

www.ledizioni.it

 

14. ASD and Guidance: The ABCs of Intervention.

Review >> 

www.autisme.qc.ca

 

15. Training and job placement of psychiatric users.

Review >>

www.aitsam.it

 

16. Effect of Career Counselling on Mental Health: Using A Clinical Change Method.

Review >>

psycnet.apa.org

 

17. Innovative practices Handbook

Review >>

www.innopsy107.be

 

18. Psychic Disabilities and Work Placement: A Research Path.

Review >>

www.senato.it

 

19.  A Model of Support System for the Professional Insertion of People with Psychological Disability.

Review >>

www.erudit.org

 

20. WHICH JOB? Vocational Rehabilitation and Supported Employment in Psychiatry.

Review >>

docplayer.it

 

21. Mental illnesses and working environment (Psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt Analysen und Ansätze zur therapeutischen und betrieblichen Bewältigung).

Review >>

www.transcript-verlag.de

 

22. Vocational counselling for mentally ill persons (Berufliche Beratung psychisch Kranker)

Review >>

psychiatrie-verlag.de

 

23. How does vocational rehabilitation and integration of mentally ill people work?

Review >>

psychiatrie-verlag.de

 

24. Project for the promotion of permeability and inclusion in the vocational training of rehabilitants –TINA.

Review >> 

doku.iab.de

 

25. Rehabilitation procedures help with career entry.

Review >> 

doku.iab.de

 

26. Handbook on Vocational Integration and Rehabilitation: How mentally ill people get and stay in work.

Review >> 

www.amazon.de

 

27. Mentally ill persons in SGB II: Situation and care

Review >>

doku.iab.de

 

28. Lost in transition? Perceptions of health care among young people with mental health problems in Germany: a qualitative study.

Review >>

www.ncbi.nlm.nih.gov

 

29.  Youth work´s contribution to provision for young people with mental health issues, in the Borough of Bury, Greater Manchester.

 Review >> 

eprints.hud.ac.uk

 

30. Would you train me with my mental illness? Evidence from a discrete choice experiment.

Review >>

ivinfo.files.wordpress.com

 

31. A cross-sectional exploration of the clinical characteristics of disengaged (NEET) young people in primary mental healthcare.

Review >>

bmjopen.bmj.com

 

32. A Digital Platform Designed for Youth Mental Health Services to Deliver Personalized and Measurement Based Care

Review >>

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

 

33.  A NEET distinction youths not in employment, education or training follow different pathways to illness and care in psychosis

Review >>

link.springer.com

 

34. Burden of psychiatric disorder in young adulthood and life outcomes at age 30

Review >>

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

 

35.  Emerging adults not in education, employment or training (NEET): socio-demographic characteristics, mental health and reasons for being NEET

Review >>

https://doi.org/10.1186/s12889-018-6103-4

 

36. Road to Recovery: Employment and Mental Illness

Review >>

nami.org

 

37. Supported employment for adults with severe mental illness

Review >>

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

 

38. The association between economic inactivity and mental health among young people: a longitudinal study of young adults who are not in employment, education or training

Review >>

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

 

39. The effectiveness of supported employment for young adults with severe mental illness in improving work outcomes

Review >>

www.campbellcollaboration.org

 

40. Working with Schizophrenia: Pathways to Employment, Recovery & Inclusion

Review >>

Μετάβαση στο περιεχόμενο