Zestaw narzędzi w zakresie europejskiego doradztwa zawodowego dla osób MH NEET (MH NEET TOOLKIT)

Łatwy w użyciu przewodnik zawierający wszystkie informacje i narzędzia niezbędne do zwiększenia integracji zawodowej.

Wkrótce…

FGRUPY FOKUSOWE

Uzasadnienie dla grup fokusowych
Zastosowano metodę grup fokusowych w celu zebrania szczegółowych danych dotyczących przekonań, opinii, sposobu postrzegania, zachowań i uczuć grup docelowych. Grupy fokusowe były niezwykle sposobem na zbadanie potrzeb czterech grup docelowych projektu WORK4PSY. Zebrane dane posłużyły do tworzenia i ukształtowania treści pakietu narzędzi (Toolkit).

Metodologia
Pytania badawcze / główne tematy
Punktem wyjścia dla tematycznych grup fokusowych były wyniki przeglądu literatury, jak również wiedza partnerów. Pytania / tematy zostały opracowane tak aby: (a) zbadać tematy, na których koncentruje się projekt WORK4PSY i dostarczyć konkretnych danych, (b) zachęcić uczestników do obszernych wypowiedzi dostarczających dużej ilości informacji, (c) były one wystarczająco stymulujące i istotne dla uczestników.

W ramach grup fokusowych dyskutowano na cztery tematy, które zostały uznane za najbardziej istotne:

Znaczenie pracy i kariery w ogóle
• Istniejące usługi związane z karierą zawodową
• Trudności, z którymi się borykają
• Pomoc, której potrzebują

 

A synthesis was performed in these analyses and the results are summarized as follows for each main theme:

Najważniejsze wyniki w odniesieniu do tematu: „Znaczenie pracy i kariery w ujęciu ogólnym”:

 • Praca jest postrzegana jako ważny element rehabilitacji psychospołecznej MH NEETs
 • Praca jest postrzegana jako metoda powrotu do zdrowia i samorozwoju
 • Praca ma wartość materialną (autonomia, bezpieczeństwo) i niematerialną (zalety egzystencjalne)

Główne tematy, które pojawiły się w odniesieniu do kwestii istniejących usług zawodowych to:

 • Istnieje wystarczająca liczba organizacji, które oferują wsparcie i dysponują odpowiednim finansowaniem, ale system jest zbyt skomplikowany, a młodzi ludzie nie są informowani o oferowanych usługach oraz brakuje współpracy pomiędzy poszczególnymi organizacjami
 • Istnieje ograniczona liczba organizacji oferujących wsparcie, ograniczone informacje na ich temat, brak orientacji i wczesnych interwencji
 • Stygmatyzacja i brak świadomości jest przeszkodą w korzystaniu z usług wspierających proces integracji zawodowej

Trudności, z jakimi zgłaszają się grupy docelowe, można podsumować w czterech głównych punktach:

 • Stygmatyzacja i brak świadomości
 • Rynek pracy i problemy organizacyjne
 • Niezaspokojone specyficzne potrzeby MH NEETs
 • Brak wczesnych interwencji

Potrzebna pomoc powinna obejmować trzy wymiary:

 • Promowanie zmian systemowych i instytucjonalnych
 • Wprowadzenie proaktywnych i wczesnych interwencji
 • Zmiana paradygmatu w kierunku podejścia opartego na potencjale
Skip to content