Zestaw narzędzi WORK4PSY
CZĘŚĆ A Rynek pracy w Polsce
(pdf) >>

Zestaw narzędzi dostarcza specjalistom zdrowia psychicznego, doradcom zawodowym, osobom  MH NEET i ich nieformalnym opiekunom, lokalnym agencjom i władzom oraz wszystkim innym zainteresowanym, niezbędnej wiedzy i interaktywnych narzędzi doradztwa zawodowego w celu zwiększenia integracji zawodowej i edukacyjnej osób z MH NEET.

 ECCpsy-KIT oferuje informacje i wskazówki w różnych obszarach tematycznych, dobranych tak, aby pomóc i wesprzeć wszystkie zainteresowane strony oraz podnieść świadomość. Narzędzia i działania zawarte w zestawie są praktyczne, łatwe w użyciu i dostosowane do każdej grupy docelowej. ECC psy-KIT prowadzi wszystkich zainteresowanych przez proces pracy i edukacji osób o statusie MH NEETs od pierwszego etapu samooceny do końcowego etapu ciągłego monitoringu, mając na celu osiągnięcie większej liczby osób o statusie MH NEETs na rynku pracy i w edukacji.

Zestaw narzędzi WORK4PSY
CZĘŚĆ B Model interwencji zawodowej
(pdf) >>

Model Work4Psy dla NEETs z MH opiera się na teorii konstrukcjonizmu społecznego i perspektywie narracyjnej oraz zapożycza elementy i cechy z ram zatrudnienia wspomaganego, w szczególności modelu indywidualnego zatrudnienia i wsparcia (IPS) i modelu rehabilitacji zawodowej osób z problemami psychicznymi opracowanego przez partnera z Grecji PEPSAEE.

 Model ten kładzie nacisk na wczesną interwencję, doradztwo w zakresie świadczeń i współpracę z wielodyscyplinarnym zespołem psychiatrów, psychologów i pracowników socjalnych. Koncentruje się on na nadawaniu znaczenia i współtworzeniu własnego “ja” zawodowego poprzez zaangażowanie i aktywny udział zarówno ze strony osoby o statusie MH NEET, jak i doradcy zawodowego. Istotnymi elementami proponowanego modelu są: tworzenie sieci, współpraca i aktywne zaangażowanie opiekunów nieformalnych oraz ich wsparcie.

GRUPY FOKUSOWE

Uzasadnienie dla grup fokusowych
Zastosowano metodę grup fokusowych w celu zebrania szczegółowych danych dotyczących przekonań, opinii, sposobu postrzegania, zachowań i uczuć grup docelowych. Grupy fokusowe były niezwykle sposobem na zbadanie potrzeb czterech grup docelowych projektu WORK4PSY. Zebrane dane posłużyły do tworzenia i ukształtowania treści pakietu narzędzi (Toolkit).

Metodologia
Pytania badawcze / główne tematy
Punktem wyjścia dla tematycznych grup fokusowych były wyniki przeglądu literatury, jak również wiedza partnerów. Pytania / tematy zostały opracowane tak aby: (a) zbadać tematy, na których koncentruje się projekt WORK4PSY i dostarczyć konkretnych danych, (b) zachęcić uczestników do obszernych wypowiedzi dostarczających dużej ilości informacji, (c) były one wystarczająco stymulujące i istotne dla uczestników.
W ramach grup fokusowych dyskutowano na cztery tematy, które zostały uznane za najbardziej istotne:
– Znaczenie pracy i kariery w ogóle
– Istniejące usługi związane z karierą zawodową
– Trudności, z którymi się borykają
– Pomoc, której potrzebują

 

 

Najważniejsze wyniki w odniesieniu do tematu: „Znaczenie pracy i kariery w ujęciu ogólnym”:

 • Praca jest postrzegana jako ważny element rehabilitacji psychospołecznej MH NEETs
 • Praca jest postrzegana jako metoda powrotu do zdrowia i samorozwoju
 • Praca ma wartość materialną (autonomia, bezpieczeństwo) i niematerialną (zalety egzystencjalne).

Główne tematy, które pojawiły się w odniesieniu do kwestii istniejących usług zawodowych to:

 • Istnieje wystarczająca liczba organizacji, które oferują wsparcie i dysponują odpowiednim finansowaniem, ale system jest zbyt skomplikowany, a młodzi ludzie nie są informowani o oferowanych usługach oraz brakuje współpracy pomiędzy poszczególnymi organizacjami
 • Istnieje ograniczona liczba organizacji oferujących wsparcie, ograniczone informacje na ich temat, brak orientacji i wczesnych interwencji,
 • Stygmatyzacja i brak świadomości jest przeszkodą w korzystaniu z usług wspierających proces integracji zawodowej.

 

Trudności, z jakimi zgłaszają się grupy docelowe, można podsumować w czterech głównych punktach:

 • Stygmatyzacja i brak świadomości,
 • Rynek pracy i problemy organizacyjne
 • Niezaspokojone specyficzne potrzeby MH NEETs
 • Brak wczesnych interwencji

 

Potrzebna pomoc powinna obejmować trzy wymiary:

 • Promowanie zmian systemowych i instytucjonalnych,
 • Wprowadzenie proaktywnych i wczesnych interwencji,
 • Zmiana paradygmatu w kierunku podejścia opartego na potencjale
Skip to content