Zestaw narzędzi WORK4PSY
CZĘŚĆ A Rynek pracy w Polsce
(pdf) >>

Zestaw narzędzi dostarcza specjalistom zdrowia psychicznego, doradcom zawodowym, osobom  MH NEET i ich nieformalnym opiekunom, lokalnym agencjom i władzom oraz wszystkim innym zainteresowanym, niezbędnej wiedzy i interaktywnych narzędzi doradztwa zawodowego w celu zwiększenia integracji zawodowej i edukacyjnej osób z MH NEET.

 ECCpsy-KIT oferuje informacje i wskazówki w różnych obszarach tematycznych, dobranych tak, aby pomóc i wesprzeć wszystkie zainteresowane strony oraz podnieść świadomość. Narzędzia i działania zawarte w zestawie są praktyczne, łatwe w użyciu i dostosowane do każdej grupy docelowej. ECC psy-KIT prowadzi wszystkich zainteresowanych przez proces pracy i edukacji osób o statusie MH NEETs od pierwszego etapu samooceny do końcowego etapu ciągłego monitoringu, mając na celu osiągnięcie większej liczby osób o statusie MH NEETs na rynku pracy i w edukacji.

Zestaw narzędzi WORK4PSY
CZĘŚĆ B Model interwencji zawodowej
(pdf) >>

Model Work4Psy dla NEETs z MH opiera się na teorii konstrukcjonizmu społecznego i perspektywie narracyjnej oraz zapożycza elementy i cechy z ram zatrudnienia wspomaganego, w szczególności modelu indywidualnego zatrudnienia i wsparcia (IPS) i modelu rehabilitacji zawodowej osób z problemami psychicznymi opracowanego przez partnera z Grecji PEPSAEE.

 Model ten kładzie nacisk na wczesną interwencję, doradztwo w zakresie świadczeń i współpracę z wielodyscyplinarnym zespołem psychiatrów, psychologów i pracowników socjalnych. Koncentruje się on na nadawaniu znaczenia i współtworzeniu własnego “ja” zawodowego poprzez zaangażowanie i aktywny udział zarówno ze strony osoby o statusie MH NEET, jak i doradcy zawodowego. Istotnymi elementami proponowanego modelu są: tworzenie sieci, współpraca i aktywne zaangażowanie opiekunów nieformalnych oraz ich wsparcie.

GRUPY FOKUSOWE

Uzasadnienie dla grup fokusowych
Zastosowano metodę grup fokusowych w celu zebrania szczegółowych danych dotyczących przekonań, opinii, sposobu postrzegania, zachowań i uczuć grup docelowych. Grupy fokusowe były niezwykle sposobem na zbadanie potrzeb czterech grup docelowych projektu WORK4PSY. Zebrane dane posłużyły do tworzenia i ukształtowania treści pakietu narzędzi (Toolkit).

Metodologia
Pytania badawcze / główne tematy
Punktem wyjścia dla tematycznych grup fokusowych były wyniki przeglądu literatury, jak również wiedza partnerów. Pytania / tematy zostały opracowane tak aby: (a) zbadać tematy, na których koncentruje się projekt WORK4PSY i dostarczyć konkretnych danych, (b) zachęcić uczestników do obszernych wypowiedzi dostarczających dużej ilości informacji, (c) były one wystarczająco stymulujące i istotne dla uczestników.
W ramach grup fokusowych dyskutowano na cztery tematy, które zostały uznane za najbardziej istotne:
– Znaczenie pracy i kariery w ogóle
– Istniejące usługi związane z karierą zawodową
– Trudności, z którymi się borykają
– Pomoc, której potrzebują

 

 

Najważniejsze wyniki w odniesieniu do tematu: „Znaczenie pracy i kariery w ujęciu ogólnym”:

 • Praca jest postrzegana jako ważny element rehabilitacji psychospołecznej MH NEETs
 • Praca jest postrzegana jako metoda powrotu do zdrowia i samorozwoju
 • Praca ma wartość materialną (autonomia, bezpieczeństwo) i niematerialną (zalety egzystencjalne).

Główne tematy, które pojawiły się w odniesieniu do kwestii istniejących usług zawodowych to:

 • Istnieje wystarczająca liczba organizacji, które oferują wsparcie i dysponują odpowiednim finansowaniem, ale system jest zbyt skomplikowany, a młodzi ludzie nie są informowani o oferowanych usługach oraz brakuje współpracy pomiędzy poszczególnymi organizacjami
 • Istnieje ograniczona liczba organizacji oferujących wsparcie, ograniczone informacje na ich temat, brak orientacji i wczesnych interwencji,
 • Stygmatyzacja i brak świadomości jest przeszkodą w korzystaniu z usług wspierających proces integracji zawodowej.

 

Trudności, z jakimi zgłaszają się grupy docelowe, można podsumować w czterech głównych punktach:

 • Stygmatyzacja i brak świadomości,
 • Rynek pracy i problemy organizacyjne
 • Niezaspokojone specyficzne potrzeby MH NEETs
 • Brak wczesnych interwencji

 

Potrzebna pomoc powinna obejmować trzy wymiary:

 • Promowanie zmian systemowych i instytucjonalnych,
 • Wprowadzenie proaktywnych i wczesnych interwencji,
 • Zmiana paradygmatu w kierunku podejścia opartego na potencjale
Skip to content

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close